Ochrona danych osobowych

Szanowni Pacjenci,


Centrum Medyczne ZDROWIE sp. z o.o. sp. k. ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, REGON 260214923, NIP 6572776182, adres e-mail: sekretariat@zdrowiekielce.com (zwane dalej CM ZDROWIE) dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności w CM ZDROWIE powołano inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować piszać na adres iod@zdrowiekielce.com lub na ww. adres pocztowy.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW – ART. 13 RODO*


CM ZDROWIE informuje, że:

  1. jest administratorem danych osobowych pacjentów,
  2. dane osobowe pacjentów są przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów (w tym udokumentowania stanu zdrowia i udzielonych świadczeń) przez osoby zatrudnione lub współpracujące z CM ZDROWIE, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi, a także w celu weryfikacji uprawnień pacjentów do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
  3. dane osobowe pacjentów są przetwarzane na podstawie m.in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 ze zm., zwana dalej u.o.p.p.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 ze zm.),
  4. dane osobowe pacjentów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom wskazanym w art. 26 u.o.p.p. oraz w przepisach ustaw szczególnych) oraz podmiotom współpracującym z CM ZDROWIE na podstawie stosownych umów (np. zajmującym się obsługą informatyczną),
  5. podanie danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
  6. dane osobowe pacjentów będą przechowywane przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej (zasada ogólna), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,
  7. pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (np. gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), z zastrzeżeniem jednak zasad przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 u.o.p.p. oraz w przepisach szczególnych,
  8. pacjentom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych pacjenci mogą się skontaktować z inspektorem ochrony danych pisząc na adres iod@zdrowiekielce.com lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).