Projekt opieka domowa


Projekt

„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ”

Centrum Medyczne ZDROWIE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Karczówkowskiej 45, 25-713 Kielce realizuje projekt „ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ” o numerze RPSW.09.02.03-26-0007/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś IX Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

CEL

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 20 osób (13K/7M) niesamodzielnych/ niepełnosprawnych i 20 ich opiekunów (17K/3M) z terenu powiatu kieleckiego poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej i wsparcia społecznego przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.10.2018r. do 31.03.2020r.

Przedmiotem Projektu jest:


  1. MEDYCZNA OPIEKA DOMOWA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa, rehabilitacja ruchowa chorych, opieka lekarza POZ w domu pacjenta oraz współpraca zespołów medycznych w celu wypracowania wysokiej usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych.
  2. OPIEKA TOWARZYSZĄCA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, w tym usługi opiekunów środowiskowych, pomoc psychologiczna, wizyty domowe lekarzy specjalistów, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
  3. WSPARCIE OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, w tym doradztwo indywidualne dla pobudzenia aktywności życiowej i zaradności osobistej rodzin, szkolenie z opieki medycznej nad chorymi oraz wsparcie psychologiczne.

Szczegóły w Regulaminie Projektu.