CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS SP. Z O.O., KIELCE

41 201-01-01
sekretariat@zdrowiekielce.com

ul. Karczówkowska 45

a

Kontakt RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO*
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE PLUS SP. Z O.O.,
KIELCE ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, REGON 260214923, NIP 657-277-61-82 (zwane dalej CM
ZDROWIE). CM Zdrowie informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest realizacja uzasadnionych interesów CM Zdrowie, które polegają
na komunikacji z osobami odwiedzającymi stronę internetową www.zdrowiekielce.com (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO; przetwarzanie danych osobowych w oparciu o tę podstawę będzie następowało w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania i wyrażone opinie za pośrednictwem formularza kontaktowego) oraz zgoda, o ile
zostanie ona wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie danych osobowych w oparciu o tę podstawę
będzie następowało w celach marketingowych obejmujących marketing własnych usług, informowanie
o planowanych wydarzeniach, nowych produktach). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty
upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi CM Zdrowie zawrze stosowne umowy
w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (m. in. zajmujące
się obsługą informatyczną). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy
będącej przedmiotem zgłoszenia, a po jego upływie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą
przechowywane do momentu odwołania zgody, a po jej odwołaniu przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem, pisząc na ww. adres e-mail lub na ww. adres
pocztowy. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo
do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań
dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pisząc na adres e-mail: iod@zdrowiekielce.com lub na wskazany powyżej adres pocztowy.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).