CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS SP. Z O.O., KIELCE

41 201-01-01
sekretariat@zdrowiekielce.com

ul. Karczówkowska 45

a

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE


1. Operatorem serwisu dostępnego pod adresem
www.zdrowiekielce.com jest Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Rezner sp. k. ul. Karczówkowska 45, 25713 Kielce, REGON 260214923, NIP 6572776182 (zwane dalej CM ZDROWIE).
2. CM ZDROWIE zachęca użytkowników serwisu do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która określa sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przez serwis.

3. CM ZDROWIE przykłada szczególną wagę i staranność do kwestii ochrony prywatności
użytkowników serwisu, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające
bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

4. Użytkownicy serwisu mogą się skontaktować z CM ZDROWIE:

1) listownie pisząc na adres 25713 Kielce, ul. Karczówkowska 45,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres
sekretariat@zdrowiekielce.com
3) telefonicznie dzwoniąc na numer (41) 343 01 97.


§ 2

POZYSKIWANIE INFORMACJI


CM ZDROWIE pozyskuje informacje poprzez:

1) dobrowolne ich wprowadzanie do formularzy przez użytkowników serwisu,

2) dostęp do plików cookies zapisywanych na urządzeniach użytkowników serwisu,

3) gromadzenie logów serwera www.


§ 3

DANE OSOBOWE


1. CM ZDROWIE jest administratorem danych osobowych dotyczących użytkowników serwisu.

2. CM ZDROWIE zapewnia, że dane użytkowników serwisu są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą,

2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami,

3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane,

4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.

3. CM ZDROWIE podejmuje wszelkie działania w celu zabezpieczenia danych użytkowników
serwisu, które polegają w szczególności na:

1) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych,

2) udostępnianiu danych osobom upoważnionym jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich obowiązków służbowych,

3) podejmowaniu współpracy jedynie z zaufanymi partnerami, którzy dają gwarancje
bezpiecznego przetwarzania powierzonych im danych,

4) regularnym testowaniu, mierzeniu i ocenianiu skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

4. Dane osobowe ytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach:

1) udzielania odpowiedzi na pytania, opinie, pisma i wnioski (podstawa prawna prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze kierowanej korespondencji
i zapytań),

2) marketingowych (podstawa prawna prawnie uzasadniony interes administratora polegający
na przekazywaniu informacji o proponowanych produktach, usługach, promocjach
realizowanych przez administratora lub zgoda osoby, której dane dotyczą, w szczególności
na marketing prowadzony drogą elektroniczną (email, telefon),

3) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna prawnie uzasadniony
interes administratora polegający na ochronie swoich praw),

4) analitycznych i statystycznych (podstawa prawna prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, a także
ich preferencji, w celu poprawy funkcjonalności i jakości świadczonych usług),

5) zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna niezbędność wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy),

6) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna niezbędność
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

5. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

2) odwołania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzane są na podstawie zgody;
odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę
podstawę, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać pisząc na ww. adres
email lub na ww. adres pocztowy,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

a) sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego może być
wniesiony w każdym czasie bez konieczności jego uzasadniania,

b) sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację może być
wniesiony w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony
interes administratora (np. gdy przetwarzanie następuje dla celów analitycznych
i statystycznych),

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane użytkowników serwisu mogą być przekazywane:

1) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. prokuraturze, sądom, policji),

2) podmiotom, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług
zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom
zajmującym się obsługą informatyczną).

7. Czas przechowywania danych osobowych użytkowników serwisu jest uzależniony od postawy
prawnej ich przetwarzania. Są one przechowywane przez okres przewidzianych w odrębnych
przepisach prawa, przez czas trwania umowy, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

8. Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umów, rozliczeń, rozpatrzenia skarg
i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy serwisu mogą się
skontaktować z inspektorem ochrony danych CM ZDROWIE pisząc na adres
iod@zdrowiekielce.com


§ 4

PLIKI COOKIES

 


1. Serwis korzysta z plików cookies na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników
serwisu.

3. Serwis nie ma dostępu do innych informacji zawartych na urządzeniach użytkowników serwisu.

4. Pliki cookies nie zmieniają samoczynnie konfiguracji urządzeń użytkowników serwisu oraz nie
stanowią żadnego zagrożenia dla tych urządzeń.

5. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:

1) administrowania serwisem,

2) poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji
użytkowników serwisu,

3) statystycznych.

7. Możliwość korzystania z serwisu nie jest uzależniona od zaakceptowania plików cookies.
Jednakże ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu.

8. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest dobrowolna. Zgoda może zostać w każdym
momencie wycofana. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte z pamięci przeglądarki
internetowej poprzez wyczyszczenie historii aktywności. Sposób wykorzystywania plików
cookies może być w każdym czasie zmieniony w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe
informacje w tym zakresie powinny być dostępne w zakładce ,,Pomoc” każdej przeglądarki
internetowej.


§ 5

LOGI SERWERA WWW


1. Serwis przechowuje zapytania kierowane do serwera, wynikające z ogólnych zasad połączeń
realizowanych w Internecie. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

2. Danymi, o których jest mowa w ust. 1, mogą być np. adres IP, czas połączenia, informacje
o przeglądarce internetowej innych użytkowników serwisu.

3. Dane, o których jest mowa w ust. 1, nie są kojarzone z osobami przeglądającymi serwis.


§ 6

PRZEPISY KOŃCOWE


Polityka Prywatności jest podawana bieżącej weryfikacji i aktualiza
cji