CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS SP. Z O.O., KIELCE

41 201-01-01
sekretariat@zdrowiekielce.com

ul. Karczówkowska 45

a

RODO

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO DLA PACJENTÓW

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Rezner sp. k. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972104, posiadająca numer NIP: 6572776182, oraz REGON: 260214923, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zdrowiekielce.com.

  1. Dane osobowe naszych pacjentów przetwarzamy w związku z obowiązującymi przepisami prawa i jest to warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości naszych pacjentów z wykorzystaniem jego danych osobowych.
  2. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
  4. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art.  29 ust.  1 ustawy z 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Do przetwarzania danych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego uprawnione są:
  7. osoby wykonujące zawód medyczny (zatrudnione lub współpracujące z Administratorem),
  8. osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, na podstawie umów powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, w tym m.in. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie systemów teleinformatycznych, urządzeń medycznych, dostawcy usług transportu sanitarnego, dostawcy usług kurierskich i pocztowych, dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji oraz inne podmioty współpracujące. Jeśli korzystamy z dostawców zapewniających usługi informatyczne oraz chmurowe, wybieramy takich, którzy zapewniają odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych.

Pełna treść klauzuli obowiązku informacyjnego RODO dla pacjentów znajduje się na naszej stronie internetowej: https://zdrwiekielce.com/rodo/

Dostęp do aktualnych klauzul obowiązku informacyjnego RODO: