CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS SP. Z O.O., KIELCE

41 201-01-01
sekretariat@zdrowiekielce.com

ul. Karczówkowska 45

a

Projekty


Projekt nr 5


Medyczna opieka domowa

Cel

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla min. 9 chorych niesamodzielnych z terenu gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez świadczenie długoterminowej medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji w warunkach domowych poprawiających stan zdrowia chorych w okresie od 01.06.2021 r. do 30.07.2022 r.


Projekt nr 4


„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”

Cel

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla min. 129 osób (72K/30M), w tym 84(59K,25M) osób niesamodzielnych oraz 45(32K,13M) osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej dla chorych, wsparcia psychologicznego dla opiekunów i wsparcia społecznego w formie doradztwa i opieki środowiskowej przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.05.2020r. do 31.05.2021r.


Projekt nr 3


„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ 3”

Cel

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 60 osób (42K/18M) niesamodzielnych i 35 ich opiekunów (24K/11M) z Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej i wsparcia społecznego przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.10.2019r do 31.07.2021 r.

Załączniki

Regulamin projektu
Ogłoszenie o projekcie
Plakat promocyjny
Skierowanie
Karta oceny świadczeniobiorcy
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa (chory)
Deklaracja uczestnicwa (opiekun)
Oświadczenie (chory)
Oświadczenie (opiekun)
Oświadczenie o finansowaniu wsparcia
Zapytanie o cene / rozeznanie rynku na lekarza POZ<br />
Zapytanie o cenę / rozeznanie rynku na lekarza POZ – II tura
Informacja – teleopieka medyczna
Zapytanie o cenę/ rozeznanie rynku na lekarza POZ – III tura
Zamówienie publiczne materiały medyczne i dezynfekcyjne

Zamówienie publiczne załącznik 1
Zamówienie publiczne załącznik 2
Zamówienie publiczne załącznik 3
Zamówienie publiczne uzupełnienie/wyjaśnienia, dostawa produktów/materiałów medycznych
Wynik zamówienia publicznego
Zamówienie publiczne załącznik 4
Wynik zamówienia publicznego
Wzór umowy – zamówienie publiczne z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Zamówienia publiczne z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Wzór oferty – zamówienie publiczne z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Pytania
Odpowiedzi na pytania
Wynik zamówienia publicznego na dostawę produktów/materiałów medycznych z dnia 30.08.2021r
Zapytanie ofertowe lekarz POZ wrzesień 2021
Zamówienie publiczne – dostawa produktów/materiałów medycznych
Wzór oferty – zamówienie publiczne WORD
Wzór oferty – zamówienie publiczne (pdf)
Wzór umowy – zamówienie publiczne (word)
Wzór umowy – zamówienie publiczne (pdf)
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na zakup materiałów medycznych
Pytania do ogłoszenia 2021-2093-81260


Projekt nr 2


Projekt
„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ 2”

Cel

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 17 osób (12K/5M) niesamodzielnych/niepełnosprawnych i 12 ich opiekunów (8K/4M) z terenu trzech miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej i wsparcia społecznego przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.03.2019 r. do 30.04.2020 r.
Przedmiotem Projektu jest:

MEDYCZNA OPIEKA DOMOWA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa, rehabilitacja ruchowa chorych, opieka lekarza POZ w domu pacjenta oraz współpraca zespołów medycznych w celu wypracowania wysokiej jakości usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych.
OPIEKA TOWARZYSZĄCA, w tym usługi opiekunów środowiskowych, wizyty domowe lekarzy specjalistów, wsparcie doradcze dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Szczegóły w Regulaminie Projektu.


Projekt nr 1


PROJEKT dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz pozyskiwanie energii z kolektorów na potrzeby ciepłej wody użytkowej”

Termin realizacji: 01.04.2017- 30.06.2018

Celem projektu jest przedsięwzięcie służące podniesieniu efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz pozyskiwanie energii z kolektorów na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Projekt obejmuje swym zakresem prace związane z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (montaż kolektorów i niezbędnej armatury) i ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana częściowa okien. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku z wykorzystaniem OZE w budynku.

Planowane efekty:
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 100,59,
– powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji-2751,02,
– liczba zmodernizowanych energetycznie budynków-1,
– liczba nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE-1,
– liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje- 1,
– liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1,
– liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną-1,
– dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych-0,022MWt.
– zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów-1495,52GJ,
– ilość zaoszczędzonej energii cieplnej-1495,52GJ.

Wartość projektu: 1 833 030,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 854 392,10 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie: RPSW.03.02.00-26-0035/16-00 z dn.22.06.2017r.

„ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ”
Centrum Medyczne ZDROWIE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Karczówkowskiej 45, 25-713 Kielce realizuje projekt „ZESPOŁY MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ” o numerze RPSW.09.02.03-26-0007/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś IX Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

CEL

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 20 osób (13K/7M) niesamodzielnych/ niepełnosprawnych i 20 ich opiekunów (17K/3M) z terenu powiatu kieleckiego poprzez świadczenie kompleksowej, długoterminowej medycznej opieki domowej i wsparcia społecznego przyspieszających ich powrót do sprawności w okresie od 01.10.2018r. do 31.03.2020r.
Przedmiotem Projektu jest:

MEDYCZNA OPIEKA DOMOWA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa, rehabilitacja ruchowa chorych, opieka lekarza POZ w domu pacjenta oraz współpraca zespołów medycznych w celu wypracowania wysokiej usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych.
OPIEKA TOWARZYSZĄCA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI, w tym usługi opiekunów środowiskowych, pomoc psychologiczna, wizyty domowe lekarzy specjalistów, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
WSPARCIE OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, w tym doradztwo indywidualne dla pobudzenia aktywności życiowej i zaradności osobistej rodzin, szkolenie z opieki medycznej nad chorymi oraz wsparcie psychologiczne.

Szczegóły w Regulaminie Projektu.